Investeringar i alternativa tillgångar på ett enklare sätt

Virinix Invest investerar i alternativa tillgångar och verksamheter inom grön energiomställning, skog, mark och närliggande verksamheter i Baltikum. Vi har mångårig praktisk erfarenhet från marknaden, en stark lokal närvaro och en bevisad förmåga att bygga upp framgångsrika verksamheter med god avkastning.

Ta del av framtida finansieringsrundor

Vi bygger vidare på vår erfarenhet

Virinix Invest är ett nyetablerat bolag som bygger vidare på våra erfarenheter sedan mer än tjugo år men som även utgår från nuvarande marknadsförhållanden och den nya ekonomiska omvärlden. Målet är att successivt bygga upp en verksamhet med investeringar i energi, grön omställning och alternativa tillgångar som skog och mark inom ramen för rörelsedrivande bolag som tillsammans tar till vara på de möjligheter som finns. Virinix erbjuder en möjlighet för vanliga svenska investerare att genom ett svenskt bolag delta på en marknad som kanske inte alltid upplevs som tillgänglig eller lättnavigerad men vars potential kan vara lockande.

Om oss

Investeringsområden

...

Skog och jordbruksmark

En stabil investering som vi har lång erfarenhet av och som genererat god avkastning i tidigare projekt vi varit delaktiga i. Ett förändrat marknadsläge med högre priser gör dock att vi kommer att ha en mer aktiv och selektiv strategi jämfört med att enbart passivt investera i och äga skog och mark med en förhoppning att värdet ska stiga.

...

Energi och grön omställning

En växande sektor som ständigt ökar i aktualitet. Vi vet att det finns ett stort lokalt investeringsbehov och våra tidigare erfarenheter från bl.a. bioenergisektorn och omställning av värmeverk till förnyelsebar energiproduktion gör att vi ser detta som en intressant tillväxtsektor med betydande framtidsmöjligheter.

...

Närliggande verksamhetsområden

Vi kommer alltid att undersöka möjligheter till investeringar i eller förvärv av verksamheter med anknytning till skog, mark och energi och som kan komma att komplettera verksamheten som helhet.

Framgångsfaktorer

För att kunna bygga en framgångsrik verksamhet på sikt är det vår uppfattning att vissa grundläggande faktorer och förutsättningar måste vara tydliga. Det gäller för oss som är verksamma i bolaget likväl som för investerare som ska kunna förvänta sig långsiktighet och tydlighet. Vi tror att det gynnar alla i längden.

Stark lokal närvaro är ett måste

En god förståelse av de lokala förutsättningarna är särskilt viktig vid analys och värdering av tänkta investeringar. En anpassning till de specifika lokala förhållandena är även av stor vikt när det kommer till att avgöra vilka förvaltnings- och utvecklingsåtgärder som är nödvändiga för att optimera utfallet. Att enbart peka med hela handen och göra som vi lärt oss i Sverige kanske inte alltid är det optimala eller ens det önskvärda. Denna avvägning kan endast göras på basis av praktisk erfarenhet – något som grundarna visat sig kunna väl.

Utveckla verksamheten succesivt

Med utgångspunkt från tidigare erfarenheter och med kunskap om den nuvarande osäkerheten kring den allmänna ekonomiska utvecklingen gör vi bedömningen att det är lämpligast med en något försiktigare och successiv utveckling av verksamheten. Det är bättre att bygga steg för steg i takt med tillgången på kapital och möjligheten att hitta lämpliga tillgångar och verksamheter att investera i.

Tydlig kontroll nödvändig

Det är vår bestämda uppfattning att det måste finnas tydlig kontroll av verksamheten för att vi ska kunna fullfölja den tänkta strategin långsiktigt. Detta är ett resultat av erfarenheter från tidigare projekt där en ibland otydlig och skiftande kontroll lett till att verksamheter inte kunnat fullfölja sin strategi och inte kunnat realisera sin fulla potential som vi ser det.

Stegvis finansiering och planerad notering

Vår avsikt är att växa successivt genom att via nyemissioner av aktier ta in kapital från investerare allt eftersom behoven uppstår och lämpliga investeringar bedöms finnas och/eller identifieras. Den kurs till vilken nyemissioner genomförs kommer successivt att höjas med syfte att återspegla den faktiska värdeutvecklingen.

Vår plan är även att vi ska notera Virinix aktie på en lämplig handelsplats när vi genomfört vår första publika nyemission. Noteringen syftar främst till att underlätta anskaffning av nytt kapital för fortsatt expansion men också till att ge investerare möjligheten att sälja sina aktier. Ingen vill ju sitta inlåst i en investering som inte går att sälja. Vår erfarenhet är att en notering är fördelaktig ur allas perspektiv.

Hör gärna av dig!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om hur du kan ta del av möjligheterna i Baltikum eller om du vill anmäla ditt intresse för framtida erbjudanden i samband med finansiering.

Virinix Invest AB (publ)
c/o G&W Kapitalförvaltning AB
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Ja, jag vill gärna ta del av framtida finansieringserbjudanden

...och till sist lite om namnet!

Namnet Virinix bygger dels på latinets Viridis, d.v.s. färgen grön eller att något är grönt och fågeln Fenix från den grekiska mytologin som får representera en pånyttfödelse eller att verksamheten återuppstår i ny form ur något tidigare. Kanske det låter lite krystat, men antalet lediga företagsnamn och domäner är som sagt begränsat och när det väl kommer till kritan är det inte namnet som är det viktiga – det viktiga är att vi vet hur man gör bra affärer.

Org.nr.: 559333-9061
Tel: +46 735 44 97 30
Innehar F-skatt
Momsreg/VAT-nr: SE559333906101
© 2023 Virinix Invest