Framgångsfaktorer

Grundläggande faktorer för att skapa framgång

Stark lokal närvaro är ett måste

Vissa grundförutsättningar ser vi som givna. Viktigast av dessa är att det krävs en god lokal närvaro med väletablerade lokala nätverk och det är här vi ser vår största styrka. Det ger oss inte bara möjlighet att finna och göra affärer som annars skulle var svåra att genomföra för en vanlig investerare som till stor del måste förlita sig på betalda förmedlare och konsulter. Den lokala närvaron borgar även för att upprätthålla god kontroll på verksamheten till rimlig kostnad – något som kan vara svårt om den ska ”fjärrstyras”. 

En god förståelse av de lokala förutsättningarna är särskilt viktig vid analys och värdering av tänkta investeringar. En anpassning till de specifika lokala förhållandena är även av stor vikt när det kommer till att avgöra vilka förvaltnings- och utvecklingsåtgärder som är nödvändiga för att optimera utfallet. Att enbart peka med hela handen och göra som vi lärt oss i Sverige kanske inte alltid är det optimala eller ens det önskvärda. Denna avvägning kan endast göras på basis av praktisk erfarenhet – något som grundarna visat sig kunna väl. 

Väx och utveckla verksamheten successivt

Med utgångspunkt från tidigare erfarenheter och med kunskap om osäkerheten kring den allmänna ekonomiska utvecklingen med bl.a. stigande kostnader och räntor, gör grundarna bedömningen att det är lämpligast med en försiktigare och successiv utveckling av verksamheten. Det är bättre att bygga steg för steg i takt med tillgången på kapital och möjligheten att hitta lämpliga tillgångar och verksamheter att investera i och utveckla, än att gasa på och känna sig tvingad att göra investeringar inom en viss tid. Risken är då att investeringsbesluten blir stressade, att de görs till fel pris och att de görs av fel anledning. 

Målet är att först etablera verksamheten och den nödvändiga organisationen (till stora delar finns den redan på plats genom grundarna och deras förvaltningsbolag) och skapa en bas av initiala investeringar. Därefter är avsikten att successivt göra kapitalanskaffningar allt eftersom tillgångar och investeringar identifieras. Verksamheten ska utveckla i den takt som bedöms vara effektiv med utgångspunkt från förutsättningarna och förmågan att identifiera och utvärdera investeringsobjekt. 

Emissioner görs sedan regelbundet till successivt högre värdering allt eftersom tillväxt och värde ökar. En notering planeras efter den första publika nyemissionen med två huvudsakliga syften. Det första att ge investerarna ett tydligt värde och möjlighet att realisera sina tillgångar vid behov och det andra att underlätta för fortsatt expansion genom möjligheten till bredare kapitalanskaffningar som en notering innebär. 

Tydlig kontroll nödvändig

Det vår bestämda uppfattning att det måste finnas tydlig kontroll av verksamheten för att kunna fullfölja den tänkta strategin och planen långsiktigt. Detta är ett resultat av erfarenheter från tidigare projekt med ibland otydlig och skiftande kontroll beroende på vem eller vilka som tecknat aktier eller förvärvat dem på marknaden. Detta har lett till att verksamheter inte kunnat fullfölja sin strategi och inte kunnat realisera sin fulla potential som vi ser det. 

Kontroll kommer att tillgodoses genom att grundarna och nyckelpersoner äger röststarka A-aktier i tillräcklig omfattning för att säkerställa kontrollen även om det genomförs flera nyemissioner för att tillföra kapital. Emissioner till investerare görs av B-aktier som även kommer vara de som noteras framöver. Däremot kommer B-aktierna enligt bolagsordningen att ha företräde till framtida utdelningar eller utdelningar vid en eventuell framtida avveckling av bolaget. A-aktierna kommer endast kunna tillgodoräkna sig en del av utdelningen som överstiger en på förhand bestämd avkastning för ägare av B-aktier. Detta gör att grundarna visserligen har kontroll men att de endast får ta del av avkastningen om det först går bra för investerarna genom sina B-aktier. Det finns således starka incitament för grundarna se till att det går bra för innehavare av B-aktier – annars får de inget själva. Detta hindrar dock inte att ha en styrelsesammansättning som representerar aktieägarna som helhet – men det måste finnas tydliga möjligheter för grundarna att leda och utveckla verksamheten på daglig basis och på sikt. 

Hör gärna av dig!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om hur du kan ta del av möjligheterna i Baltikum eller om du vill anmäla ditt intresse för framtida erbjudanden i samband med finansiering.

Virinix Invest AB (publ)
c/o G&W Kapitalförvaltning AB
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Ja, jag vill gärna ta del av framtida finansieringserbjudanden

...och till sist lite om namnet!

Namnet Virinix bygger dels på latinets Viridis, d.v.s. färgen grön eller att något är grönt och fågeln Fenix från den grekiska mytologin som får representera en pånyttfödelse eller att verksamheten återuppstår i ny form ur något tidigare. Kanske det låter lite krystat, men antalet lediga företagsnamn och domäner är som sagt begränsat och när det väl kommer till kritan är det inte namnet som är det viktiga – det viktiga är att vi vet hur man gör bra affärer.

Org.nr.: 559333-9061
Tel: +46 735 44 97 30
Innehar F-skatt
Momsreg/VAT-nr: SE559333906101
© 2023 Virinix Invest