Struktur & strategi

En liten, effektiv och kostnadsmedveten struktur som bygger på beprövade lösningar och arbetssätt

Moderbolaget i Sverige med lokal organisation i Lettland

Verksamheten drivs i form av ett svenskt publikt aktiebolag som är moderbolag (holdingbolag). Moderbolaget etablerar och äger dotterbolag på respektive marknad/sektor. Moderbolaget anskaffar kapital som i sin tur fördelas till dotterbolagen allt eftersom investeringar görs och behoven uppstår. Moderbolaget kontrolleras av Grundarna genom röststarka aktier dels genom eget innehav och via förvaltningsbolaget Baltic Asset Management i Lettland som i sin tur är kontrollerat av grundarna. 

Initialt kommer styrelse och ledning bestå av grundarna med eventuellt tillkommande styrelsemedlemmar beroende på utfallet i genomförda kapitalanskaffningar. Ersättningar till ledande befattningshavare och styrelse kommer att vara begränsade under en uppbyggnadsfas. Målsättningen är att eventuella ersättningar och kostnader i så stor utsträckning som möjligt ska vara rörliga och relaterade till tillgångarnas värdeutveckling. 

Grundarnas lettiska förvaltningsbolag Baltic Asset Management (BAM) kommer att utgöra en viktig komponent vad gäller det praktiska genomförandet i Baltikum och kommer att tillhandahålla tjänster till Virinix på marknadsmässiga villkor och på basis av utförda tjänster. Kostnaderna för detta kommer till övervägande del rörliga och baseras på tydliga och transparenta avtal. 

Etablerade strukturer och underleverantörer med redan etablerade arbetsrutiner finns sedan tidigare. Det kommer således inte kräva några större resurs- eller tidsåtgång för att på ett kostnadseffektivt sätt etablera alla nödvändiga funktioner som krävs för en företagsgrupp av det slag som Virinix har ambitionen att bli. Allt finns redan – det är bara att ”trycka på knappen”. Detta gör även att verksamheten kan bedrivas med en liten och kostnadseffektiv organisation och en hög andel rörliga kostnader. Verksamheten kan komma att använda sig av underleverantörer närstående grundarna och/eller investerare när detta bedöms som effektivast. Alla transaktioner med närstående personer eller bolag ska ske på marknadsmässiga villkor. 

Kontroll på kostnader och underleverantörer

Grundarna har sedan tidigare omfattande erfarenhet av kostnader, resursåtgång och potentiella intäktsströmmar för de områden som Virinix har som huvudsaklig investeringsinriktning. De har omfattande kunskap och praktiska erfarenheter vad gäller faktiska kostnader i verksamheter och sektorer där Virinix kommer att investera och bedriva verksamhet. De har även praktisk erfarenhet av att anpassa den lokala verksamheten och därigenom dess kostnader till vad som är lämpligast utifrån de lokala förutsättningarna och inte låta svenska erfarenheter och perspektiv dominera. Det gäller även att ha god kunskap om lokala tjänsteleverantörer och den gängse prissättningen – något som kanske inte alltid är fallet om verksamheten ska ”fjärrstyras” från Sverige.

Att ha kontroll över den dagliga verksamheten som bedrivs är enligt grundarna utslagsgivande. Utan en tydlig lokal närvaro och kännedom om den dagliga verksamheten är det lätt att hamna i en situation där man kan uppleva att man har kontroll, men man sitter i egentligen helt i händerna på tjänsteleverantörer som kanske inte alltid har verksamhetens samlade utveckling som främsta mål. Detta är således en av anledningarna till att säkra kontrollen genom röststarka aktier och grundar sig, som tidigare beskrivits, i konkreta erfarenheter från andra projekt.

Kostnadseffektiv kapitalanskaffning

Vi bedömer att vi kan genomföra nyemissioner till en förhållandevis låg kostnad då en stor del av arbetet med nyemissionerna som normalt görs av utomstående kan göras internt genom att bolaget besitter en stor del av den nödvändiga kompetensen genom grundarna. Vissa kostnader kommer att uppstå samband med olika försäljningsinsatser, produktion av relevant informationsmaterial i form av prospekt, kostnader för emissionsinstitut, marknadsplatsen, Euroclear m.fl. och genom avgifter till bl.a. Finansinspektionen. Totalt bedöms dock kapitalanskaffningskostnaden vara betydligt lägre än vad många andra mindre företag som genomför publika emissioner kan åstadkomma och där kostnaden många gånger kan hamna på 7 - 10 % (eller ibland t.o.m. högre) av anskaffat kapital beroende på hur emissionen genomförs och syftet med emissionen.

Anskaffat kapital ska investeras - inte finansiera löpande kostnader

Målsättningen är att anskaffat kapital inte primärt ska användas för att finansiera den löpande driften utan ska i så stor utsträckning som möjligt användas för investeringar. Det är den löpande verksamheten som ska generera de kassaflöden som kommer vara nödvändig för att finansiera verksamhetens kostnader.

Belåning med måtta

Investeringar kommer i rådande ränteklimat inte att belånas i någon större utsträckning utom där det kan anses befogat och där det kan göras utan att påverka verksamhetens riskprofil i onödan. Tillgångar och verksamheter med begränsat kassaflöde i närtid som t.ex. skogstillgångar bör endast undantagsvis belånas. Verksamheter med mer regelbundna och förutsägbara kassaflöden som t.ex. kraftgenerering kan komma att belånas på basis av en bedömning av deras förmåga att löpande möta de åtaganden som belåning innebär och samtidigt generera tillräcklig avkastning för aktieägarna.

Utvecklingsstrategi

Ambitionen med verksamheten är att utveckla de förvärvade tillgångarna och verksamheterna med det tydliga målet att generera avkastning för aktieägarna dels genom att realisera värdeökning genom avyttring eller genom att utveckla och förstärka löpande kassaflöden.

Fokus kommer även ligga på att finna tillgångar och verksamheter som kompletterar varandra eller som kan bidra till ökad lönsamhet eller utveckling av andra delar eller helheten. Det kan gälla sådant som vertikal integrering inom energiproduktion eller leverans av kringtjänster i t.ex. förvaltning av skogs- och marktillgångar.

Initialt kommer en övervägande del av investeringarna ske i tillgångar i form av energiproduktion som vi bedömer har störst potential i kombination med stabila kassaflöden samt skog och mark då dessa är allmänt tillgängliga på marknaden och det finns en kontinuerlig omsättning. Allt eftersom tillgång till kapital ökar och andra investeringsalternativ i form av rörelsedrivande verksamheter m.m. kan lokaliseras och utvärderas kommer investeringarna skifta till att inkludera dessa i större omfattning.

Hör gärna av dig!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om hur du kan ta del av möjligheterna i Baltikum eller om du vill anmäla ditt intresse för framtida erbjudanden i samband med finansiering.

Virinix Invest AB (publ)
c/o G&W Kapitalförvaltning AB
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Ja, jag vill gärna ta del av framtida finansieringserbjudanden

...och till sist lite om namnet!

Namnet Virinix bygger dels på latinets Viridis, d.v.s. färgen grön eller att något är grönt och fågeln Fenix från den grekiska mytologin som får representera en pånyttfödelse eller att verksamheten återuppstår i ny form ur något tidigare. Kanske det låter lite krystat, men antalet lediga företagsnamn och domäner är som sagt begränsat och när det väl kommer till kritan är det inte namnet som är det viktiga – det viktiga är att vi vet hur man gör bra affärer.

Org.nr.: 559333-9061
Tel: +46 735 44 97 30
Innehar F-skatt
Momsreg/VAT-nr: SE559333906101
© 2023 Virinix Invest