Om oss

Vi har lång och framgångsrik erfarenhet av investeringar i Baltikum

Vi bygger vidare på vår erfarenhet

Virinix Invest AB har etablerats av grundarna Fredrik Zetterström och Valerijs Ginko som båda har lång och framgångsrik erfarenhet av att investera i och utveckla verksamheter i Baltikum och som genererat god avkastning för investerare i tidigare projekt. Ett omfattande lokalt nätverk och stark lokal förankring i kombination med svensk närvaro, kompetens och tillgång till svensk kapitalförsörjning har utgjort basen i flera framgångsrika och vinstgivande entreprenörsprojekt i Baltikum. Sammanlagt har de sedan 2010 investerat närmare 300 MSEK i regionen och genererat samlade vinster/övervärden om uppskattningsvis cirka 200 MSEK. De har bl.a. framgångsrikt genomfört förvärv av drygt 25 000 hektar skogs- och jordbruksmark, etablerat storskalig produktion av bioenergi och genomfört förvärv och nybyggnad av ett värmeverk.

Valerijs Ginko (f. 1970) har juristexamen från Universitetet i Riga. Redan under nittiotalet började Valerijs Ginko att utveckla verksamhet och göra investeringar inom skogssektorn och han har under åren successivt byggt upp en omfattande erfarenhet kring fastighetstransaktioner inom skog och jordbruk samt inom den praktiska förvaltningen av dessa tillgångar på ett för de lokala förhållandena effektivt sätt. Ett omfattande personligt nätverk har byggts upp vilket är väsentligt för att kunna agera framgångsrikt på marknaden i Baltikum.

Fredrik Zetterström (f. 1968) är civilekonom från Stockholms Universitet och har under många år arbetat med finansiering av entreprenörsprojekt, genomförande av emissioner och börsnoteringar samt initierat ett antal entreprenörsprojekt tillsammans med investerare och i samarbete med bl.a. Valerijs Ginko. Fredrik har genom åren, bl.a. som Senior Advisor på G&W Corporate Finance, varit delaktig i genomförande av ett antal börs- eller marknadsnoteringar varav två egeninitierade projekt.

Redan 2009 initierade Fredrik Zetterström som en av grundarna det projekt som utmynnade i Latvian Forest Company AB vars fokus var att investera i skogstillgångar i Lettland. Ett samarbete inleddes då med Valerijs Ginko som ansvarade för den lokala verksamheten i Lettland. Verksamheten utvecklades successivt och i takt med inflöde från investerare. Aktien noterades under 2012 och sammanlagt finansierades och investerades ca. 120 MSEK under Fredrik Zetterströms ledning och genom Valerijs Ginkos insatser i Lettland. Bolaget hade 2015 blivit en av de större enskilda skogsägarna i Lettland med cirka 8 500 hektar och då bolaget successivt övergått från att vara ett entreprenörsprojekt till en mer mogen fas med flera större aktieägare med olika intressen valde Fredrik att sluta för att istället ägna sig åt andra projekt. 2019 såldes bolagets hela dåvarande innehav om cirka 10 600 hektar till SCA för cirka 260 MSEK vilket innebar en samlad reavinst för aktieägarna om cirka 100 MSEK. Bolaget har även efter försäljningen fortsatt att investera i skogstillgångar.

Under tiden för uppbyggnaden av Latvian Forest Company AB var Fredrik Zetterström och Valerijs Ginko även initiativtagare till etableringen av Latvian Bioenergy AB under 2011 som de tillsammans med ett antal investerare utvecklade till en av Baltikums största odlare av energiskog på egen mark och till en betydande aktör inom den lokala marknaden för produktion och försäljning av bioenergi i form av träflis från skogsrester och från de egna odlingarna av energiskog. Verksamheten utvecklades därefter även med förvärv av ett gaseldat värmeverk som enligt grundarnas plan konverterades till att eldas med bioenergi med målet att bli helt självförsörjande med bränsle från den egna produktionen av träflis. Hela ombyggnaden genomfördes utan behov av kapitaltillskott från investerare och kunde slutföras med medel från den egna verksamheten, bankfinansiering och olika former av EU-finansiering. Verksamheten i Latvian Bioenergy togs sedermera över av några av investerarna som fortsatt att driva verksamheten med god lönsamhet och avkastning på investerade medel – inte minst på den mark som förvärvats för odling av energiskog. Sammanlagt investerades cirka 42 MSEK under Grundarnas ledning och enligt deras strategi och vision. Av detta var cirka 23 MSEK medel som tillförts från investerare och vid tiden då grundarna lämnade verksamheten uppskattades värdet på bolagets tillgångar och verksamhet till cirka 65 MSEK.

Fredrik Zetterström och Valerijs Ginko var även initiativtagare till grundandet av Skogsfond Baltikum AB under 2019 med liknande verksamhet som Latvian Forest Company AB, men som drivs i form av en alternativ investeringsfond (en s.k. AIF). Fonden etablerades framgångsrikt inom ramen för den förvaltare av alternativa investeringsfonder som startades av Fredrik Zetterström och Valerijs Ginko och som var den första tillståndsgivna verksamheten av detta slag som etablerats i Lettland och som erhållit tillstånd från den lettiska finansinspektionen. Fonden finansierades med cirka 150 MSEK under grundarnas ledning och investerades i lettiska skogstillgångar. Förvaltningen av fonden fördes under 2021 över till en annan part och den hade i februari 2023 tillgångar om cirka 9 000 hektar som värderades till cirka 300 MSEK (på skuldfri basis) jämfört med de uppskattningsvis 190 MSEK som har tillförts. Det motsvarar en uppskattad avkastning om cirka 90 MSEK sedan starten i mitten på 2019. Den huvudsakliga delen av tillgångarna och den övervägande delen av avkastningen är hänförbar till de aktiviteter och investeringar som gjordes under grundarnas ledning.

Hör gärna av dig!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om hur du kan ta del av möjligheterna i Baltikum eller om du vill anmäla ditt intresse för framtida erbjudanden i samband med finansiering.

Virinix Invest AB (publ)
c/o G&W Kapitalförvaltning AB
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Ja, jag vill gärna ta del av framtida finansieringserbjudanden

...och till sist lite om namnet!

Namnet Virinix bygger dels på latinets Viridis, d.v.s. färgen grön eller att något är grönt och fågeln Fenix från den grekiska mytologin som får representera en pånyttfödelse eller att verksamheten återuppstår i ny form ur något tidigare. Kanske det låter lite krystat, men antalet lediga företagsnamn och domäner är som sagt begränsat och när det väl kommer till kritan är det inte namnet som är det viktiga – det viktiga är att vi vet hur man gör bra affärer.

Org.nr.: 559333-9061
Tel: +46 735 44 97 30
Innehar F-skatt
Momsreg/VAT-nr: SE559333906101
© 2023 Virinix Invest